Blog

Reptes col·laboració

Reptes col·laboració

DESCRIPCIÓ:

Ajut per a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d’investigació per promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

BENEFICIARIS:

Consorci amb la participació mínima de 2 entitats sent obligatòriament una d’elles un organisme de recerca públic o privat i una empresa la qual serà el representant de l’agrupació. La resta de participants poden ser:

 • Organismes públics d’investigació.
 • Universitats públiques i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Centres públics de R+D i centres privats de R+D. Centres amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que tinguin definida en els seus estatuts la R + D com a activitat principal.
 • Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 • Associacions empresarials sectorials.

La participació mínima per entitat serà del 10% del pressupost total del projecte.

La suma dels percentatges de participació empresarial, haurà de ser superior al 60% del pressupost total presentat, sense que cap entitat corri per si sola més del 70% d’aquest pressupost.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM DEL PROJECTE:

Pressupost mínim per projecte de 500.000 €.

DURADA DEL PROJECTE:

Els projectes hauran de ser plurianuals, part del projecte s’ha de fer en l’any 2017 i s’haurà de sol·licitar ajuda per a l’any 2017. Com a mínim acabaran al 31 de desembre de 2018 i com a màxim acabaran al 31 de desembre de el 2019.

CONDICIONS:

Els ajuts al finançament de les actuacions previstes en la present convocatòria tenen la forma de préstec i subvenció:

Subvencions per a les universitats i centres de recerca públics (assumirà el 100% dels costos marginals) i dels centres i universitats privades, als que s’abonarà fins al 100% dels costos reals.

 

Préstecs per a les empreses d’un import que pot arribar fins al 95% dels seus costos reals, amb les següents característiques:

 • Tipus d’interès: Euribor a un any, del 0,06%.
 • Termini fix de carència: 3 anys
 • Termini màxim de devolució: 7 anys.
 • Garanties: es requeriran a les empreses quan el préstec sigui més gran o igual a 200.000 €, per import del 25% del préstec concedit. Quan el préstec total concedit al projecte sigui més gran o igual que 1.000.000 de €, tots els beneficiaris que reben préstec estaran obligats a la presentació de garanties pel 25% del principal del préstec concedit a cada beneficiari. A cada anualitat s’ha de presentar la garantia corresponent al 25% del principal del préstec concedit a aquesta anualitat.
 • Termini màxim d’amortització: 10 anys
 • La intensitat d’ajuda màxima per a les empreses en termes de subvenció bruta equivalent, fixada d’acord amb el marc comunitari, dependrà de la seva classificació:
 • Per a les petites empreses la intensitat d’ajuda màxima serà del 60%.
 • Per a les mitjanes empreses la intensitat d’ajuda màxima serà del 50%.
 • Per a les grans empreses la intensitat d’ajuda màxima serà del 40%.

DESPESES ELEGIBLES:

Conceptes finançables:

 • Personal (es finançarà la dedicació al projecte d’investigadors, tècnics i personal auxiliar, tant del personal propi de l’entitat com noves contractacions. Només es finançarà el personal que pertanyi als grups de cotització 1, 2 i 3. No s’admeten costos / hora superiors a 50 €).
 • Aparells i equips. Es finançarà l’equipament necessari per a la realització del projecte excloent els dispositius informàtics d’ús genèric (PC, ordinadors portàtils, impressores …). S’inclouen en aquest concepte de despesa dels programes informàtics de caràcter tècnic i sempre que es justifiqui adequadament la seva necessitat en la memòria del projecte.
 • Despeses de material fungible i consumibles directament derivades del projecte. Les despeses de material d’oficina i consumibles informàtics no es finançaran, per tenir la consideració de despeses generals.
 • Auditoria de Comptes, amb un màxim de 1.200 € per beneficiari i anualitat.
 • Subcontractació. El cost global de l’activitat subcontractada per beneficiari no podrà ser superior al 50% del pressupost finançable de l’esmentat beneficiari.
 • Altres costos directes: patents, despeses de consultoria (màxim de 10.000 € per projecte i any), contractes i assistències tècniques, viatges (no es consideraran finançables els viatges amb un màxim de 2.000 € per beneficiari i any corresponents a assistències a congressos, jornades o altres activitats de difusió. Únicament s’admetran viatges referits a treballadors imputats en l’apartat de costos de personal, i sempre que apareguin nominativament identificats en la justificació o en la sol·licitud d’ajuda).
 • Podran ser objecte d’ajuda els costos indirectes associats als costos del personal assignat al projecte. Es calcularan proporcionalment a les hores imputades al projecte respecte del nombre d’hores totals del personal de l’empresa. Per al seu càlcul es tindran en compte els conceptes 621, 622, 624, 628 i 629 del compte 62. El resultat final es multiplicarà per la ràtio obtingut de dividir el nombre d’hores dedicades al projecte (en despeses de personal) pel nombre d’hores totals d’activitat de l’empresa.

Addicionalment, s’ha de tenir en compte:

 • Organismes Públics d’Investigació, Universitats Públiques, entitats de dret públic i altres organismes públics de R+D:
 • No seran finançables els costos del personal propi ni els d’amortització d’aparells i equips usats quan aquests hagin estat finançat amb fons públics.
 • Seran finançables els costos d’adquisició d’aparells i equips nous sempre que es dediquin en exclusiva al projecte i la seva vida útil coincideixi amb la durada del mateix.

*Encara que no siguin finançables, els costos de personal propi s’han d’incloure obligatòriament en el pressupost del projecte perquè computin en relació als requisits de quantia i de participació.

 • Empreses: Seran finançables els costos de personal propi i en el cas dels aparells i equips, només seran finançables els costos d’amortització corresponents a la duració del projecte, tant dels aparells i equips nous com usats.
 • Centres públics de R+D, centres tecnològics, universitats privades i centres privats de R+D, seguiran la modalitat de costos totals amb les característiques descrites per a les empreses.

DATA SOL·LICITUD:

Pendent de convocatòria 2017.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Pendent de convocatòria 2017.