Deduccions Fiscals per R+D+i

Deduccions Fiscals

Deduccions fiscals per R+D+i

Les deduccions fiscals per projecte de Recerca i Desenvolupament (R+D) i/o innovació Tecnològica (iT), regulades pel Real Decret Legislatiu 27/2014, del 28 de novembre, són un dels instruments més utilitzats per la Administració General del Estat per fomentar la R+D+i empresarial, via reducció d’impostos, on els destinataris són els subjectes passius d’aquest impost, independentment de la seva mida, facturació i sector d’activitat, permetent minorar la quota íntegra del Impost sobre Societats fins el 100% incrementant així la seva competitivitat i incentivant la millora continua dels seus productes i processos.

El potencial de la Deducció Fiscal pot ascendir fins un 59% de la despesa realitzada en projectes de R+D, i d’un 12% en projectes qualificats com iT. D’aquesta manera, les empreses maximitzen els beneficis obtinguts per la realització d’activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica.

Els destinataris són els subjectes passius d’aquest impost, independentment de la seva mida, facturació i sector d’activitat.

Avantatges de les Deduccions Fiscals R+D+i

Davant d’altres incentius a la R+D+i, les deduccions fiscals presenten els següents avantatges:

 • No tributen
 • Efectes equiparables als d’una subvenció
 • L’aplicació és lliure (tot tipus d’àrees de coneixement i volums de despesa), i general (per totes les empreses, sigui quin sigui el seu CNAE i mida).

 • Les deduccions no estan sotmeses a concurrència competitiva amb un pressupost predefinit.

 • La generació de les deduccions fiscals és proporcional a les activitats de R+D+i desenvolupades, i s’aplica en la liquidació anual del Impost sobre Societats, fins cert límit de quota. No obstant, la deducció generada però no aplicada pot aplicar-se en exercicis posteriors, i inclús existeix un avançament monetari de la deducció pendent d’aplicar.

XEC FISCAL

Després de l’entrada en vigor de la Llei 14/2013 d’Emprenedors, permet a les empreses monetitzar les seves deduccions, o aplicar-les sense límit de quota.

Per altre banda, per les empreses que si tinguin la obligació de pagar l’Impost sobre Societats, s’habilita la possibilitat d’aplicar la seva  Deducció Fiscal sense límit de quota i, a més, sol·licitar el abonament o monetització del excedent.

Requisits d’aplicació:

 • L’import de la deducció aplicada o abonada per les activitats de Recerca i Desenvolupament i Innovació Tecnològica, no podrà superar conjuntament, i per tots els conceptes, els 3 milions d’euros anuals.

 • L’import de la deducció aplicada o abonada, en el cas d’activitats d’innovació tecnològica no podrà superar conjuntament l’import d’1 milió d’euros anuals.

 • Que transcorri, al menys, 1 anys des de la finalització del període impositiu en el que es va generar la deducció, sense que la mateixa hagi sigut objecte d’aplicació.

 • La plantilla mitja o, alternativament, la plantilla mitja adscrita a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica no es vegi reduïda des de el final del període impositiu en el que es va generar la deducció fins la finalització del termini dels 24 mesos següents.

 • Que es destini un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a despeses de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica o a Inversions en elements d’immobilitzat material o immobilitzat intangible exclusivament dedicats a dites activitats, exclosos els immobles, en els 24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la declaració es realitzi la corresponent aplicació o la sol·licitud d’abonament.

 • Que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com recerca i desenvolupament o innovació tecnològica o un acord previ de valoració de les despeses i inversions corresponents a dites activitats, en els termes establerts en l’apartat 4 del article 35 d’aquesta llei.

La Llei 14/2013 d’Emprenedors, permet a les empreses monetitzar les seves deduccions, o aplicar-les sense límit de quota.