Bonificacions personal investigador

Bonificacions personal investigador en exclusiva a R+D+i

Es tracta d’un incentiu no tributari, lligat a la contractació i al manteniment de la ocupació amb dedicació exclusiva a activitats de R+D+i.

Els aspectes més destacables del RD 475/2014:

  • Bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social pel personal investigador.
  • Són objecte d’aquests incentius els treballadors inclosos en els grups 1,2,3 i 4 de cotització al Regim General de la Seguretat Social que tinguin dedicació exclusiva durant tot el seu temps de treball a la R+D+i (segons es defineix al art. 35 Llei Impost sobre Societats).
  • S’estableix una plena compatibilitat d’aquesta bonificació amb les deduccions fiscals per R+D+i en el cas de “pymes innovadores”; en la resta d’organitzacions, pot existir aquesta compatibilitat sempre que no s’apliquin els dos incentius sobre el mateix investigador.
  • Aquelles entitats que apliquin la bonificació a les quotes de deu o més investigadors, hauran de aportar un informe vinculant emès pel MINECO.

Es tracta d’un incentiu no tributari, lligat a la contractació i al manteniment de la ocupació amb dedicació exclusiva a activitats de R+D+i.