Patent Box

Patent Box

El “patent box” consisteix en la reducció de la base imposable per ingressos derivats de la cessió (o transmissió en alguns casos) de determinats actius intangibles. Es tracta, per tant, d’un incentiu per fomentar la valorització i transferència de coneixement i tecnologia de certs actius intangibles, com són:

  • -Dret d’us o d’explotació de patents, dibuixos o models, plans, fórmules o procediments secrets. Drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques.- Inclou know-how
  • -La legislació espanyola privilegia la cessió d’actius intangibles per que la tecnologia no es quedi a l’empresa que l’ha desenvolupat. Es permet que es declari només el 40% de les rentes per fomentar la cessió (transferència en alguns suposats) de la tecnologia a altre empresa.

El “patent box” consisteix en la reducció de la base imposable per ingressos derivats de la cessió (o transmissió en alguns casos) de determinats actius intangibles.