Blog

Reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial

Reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial

DESCRIPCIÓ:

Podran ser objecte de suport financer les inversions industrials de les següents tipologies:

 1. a) Creació d’establiments industrials en territori nacional.
 2. b) Trasllat: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional.
 3. c) Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció.
 4. d) Millores i / o modificacions de línies de producció prèviament existents.

BENEFICIARIS:

Podran ser beneficiàries les societats vàlidament constituïdes que no formin part del sector públic que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM DEL PROJECTE:

Pressupost mínim 100.000 €.

DURADA DEL PROJECTE:

Entre 1 de gener de 2017 fins a un termini màxim de 18 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

CONDICIONS:

Les característiques dels préstecs seran les següents:

 1. a) Import del préstec: L’import del finançament a concedir serà del 75% sobre el pressupost finançable.
 2. b) Termini d’amortització: Deu anys, amb un termini de carència de tres anys.
 3. c) Tipus d’interès d’aplicació: El tipus d’interès es determinarà en funció de la classificació obtinguda pel beneficiari i de la garantia constituïda abans de la resolució de concessió, d’acord amb l’apartat quinzè d’aquesta ordre, i segons la següent taula :

Tipus d’interés aplicat

Categoria de qualificació Percentatje de garantía sobre el prestec concedit
Major o igual que 70% i menor o igual que 100% Major o igual que 41% i menor que 70% Menor que 41% i major o igual que 10%
Excel·lent (AAA-A) 1,575% 1,575% 1,575%
Bona (BBB) 1,575% 1,575% 2,20%
Satisfactoria (BB) 1,575% 2,20% 4,00%

 

 

DESPESES ELEGIBLES:

 1. a) Obra civil: inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.
 2. b) Edificació: inversions materials per a l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
 3. c) Aparells i equips de producció: adquisició d’actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.
 4. d) Enginyeria de procés de producció: despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos.

DATA SOL·LICITUD:

Des del 30 de maig fins el 17 de juliol de 2017.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Per les inversions en “Creació d’establiments industrials” la suma dels conceptes d’obra civil i edificació, no podrà superar el 70% del pressupost finançable total.

Per la resta d’inversions, la suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrà superar el pressupost d’aparells i equips directament vinculats a la producció, excepte en les actuacions englobades en “Trasllat”, que en aquest cas la suma dels conceptes d’obra civil i edificació podrà arribar al 70% del pressupost finançable total.