Blog

Projectes de cooperació tecnològica internacional (PID)

Projectes de cooperació tecnològica internacional (PID)

DESCRIPCIÓ:

Aquests projectes tenen com a objectiu fomentar la cooperació tecnològica amb entitats d’altres països o bé capacitar empreses espanyoles per millorar la seva participació en programes internacionals.

BENEFICIARIS:

Empresa/s espanyola/s amb acord conjunt de col·laboració amb les empreses estrangeres participants en el projecte.

DURADA DEL PROJECTE:

La durada d’aquests projectes podrà ser de 12 a 36 mesos. En el cas d’estar enquadrat en convocatòria multilateral o bilateral, segons termes de referència d’aquesta.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM DEL PROJECTE:

El pressupost mínim elegible per empresa espanyola participant és de 175.000 €.

CONDICIONS:

Ajuda Parcialment Reemborsable, amb una cobertura financera fins al 75% del pressupost total aprovat, podent arribar fins al 85% amb caràcter excepcional. En qualsevol cas, l’ajut concedit mai serà superior a l’ajut sol·licitat per al projecte per l’empresa.

Aquest ajut pot comptar amb un tram no reemborsable (TNR) que dependrà de les característiques del projecte i del beneficiari. Per tant, l’ajuda CDTI pot distribuir de la següent manera:

  • Un tram reemborsable (TR) en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada del projecte i l’import de les fites pressupostaris. El primer reemborsament es realitza 3 anys després del centre de gravetat del projecte, amb un mínim de 2 anys des de la seva data de finalització. Aquest TR tindrà un tipus d’interès fix igual a Euribor a un any, que s’establirà en el moment de l’aprovació del projecte. Els interessos ordinaris del préstec es meritaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.
  • Un Tram no reemborsable (TNR) modulat en funció de les característiques del projecte, del beneficiari i de l’origen de fons utilitzat per al finançament. Aquest tram estarà condicionat a la disponibilitat de fons.

 

Característiques del projecte de R+D PIME Gran Empresa
Cofinançats amb FEDER Fins al 30% Fins al 30%
Cooperació Tecnològica Internacional Fins al 30% Fins al 30%
Projectes de R + D amb participació efectiva, mitjançant subcontractació, d’entitats de recerca (almenys el 10% del pressupost elegible) Fins al 30%

 

Fins al 20%
Projectes de R+D no inclosos en les categories anteriors Fins al 30%

 

Fins al 20%

DESPESES ELEGIBLES:

  • Despeses de personal (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, sempre que estigui exclusivament dedicat al projecte de recerca).
  • Costos d’instrumental i material, en la mesura i durant el període en que s’utilitzi per al projecte d’investigació, incloent amortitzacions si s’escau.
  • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, i els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l’activitat d’investigació.
  • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
  • Altres despeses de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament de l’activitat de recerca.

DATA SOL·LICITUD:

Es pot presentar tot l’any.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Bestretes:

El CDTI disposa de dues modalitats de disposició anticipada en els projectes de R+D:

  1. a) L’empresa podrà optar a una bestreta del 25% de l’ajut concedit amb un límit de fins a 200.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres acordades pel Consell d’Administració en l’aprovació del projecte.
  2. b) L’empresa podrà sol·licitar una bestreta d’un 50% o 75% de l’ajut concedit, sempre que aporti avals per garantir l’excés del 25% o 50% sobre la bestreta sense garanties addicionals que concedeix el Centre. Els avals presentats podran ser d’entitats financeres, societats de garantia recíproca o entitats públiques que puguin emetre avals segons la seva normativa reguladora amb solvència suficient a judici del CDTI.

ENLLAÇ: https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3