Blog

Línia directa d’innovació

Línia directa d’innovació

DESCRIPCIÓ:

Suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies innovadores a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l’empresa. També es finançaran actuacions d’adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

BENEFICIARIS:

Empreses, amb independència de la seva grandària.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM DEL PROJECTE:

175.000 euros.

DURADA DEL PROJECTE:

Màxim 18 mesos.

CONDICIONS:

Finançament de fins al 75% del pressupost finançable (fons CDTI), podent arribar al 85% si va cofinançada amb fons FEDER. Aquesta línia d’ajuts està subjecta al règim d’ajuts de minimis. En conseqüència, el finançament màxim per beneficiari final i any serà el límit que marqui la normativa esmentada.

Compatibilitat de l’ajut: aquest ajut només serà compatible amb aquelles recollides sota el règim de minimis, sempre que es respecti el finançament màxima permesa.

Ajuda reemborsable a tipus d’interès bonificat.

Tipus d’Interès aplicable i període d’amortització: el tipus d’interès aplicat dependrà del període d’amortització escollit per l’empresa.

 • Amortització a 3 anys (semestral): Interès fix d’Euribor * + 0,2%, establert en el moment de la concessió. S’inclou un any de carència des de la data prevista de finalització del projecte
 • Amortització a 5 anys (semestral): Interès fix d’Euribor * + 1,2%, establert en el moment de la concessió. S’inclou un any de carència des de la data prevista de finalització del projecte

Desemborsament de l’ajuda: Després de la certificació de la fita únic del projecte, havent de presentar una auditoria de despeses prèvia.

DESPESES ELEGIBLES:

 • Adquisició d’actius fixos nous. Les inversions en actius fixos tangibles del projecte poden arribar al 100% del pressupost total sempre que estiguin emmarcats dins d’un projecte d’innovació tecnològica que suposi un salt tecnològic important per a l’empresa que realitza el projecte.
 • Costos de personal.
 • Materials i consumibles.
 • Col·laboracions externes.
 • Despeses generals.
 • Costos d’auditoria.
 • Totes les inversions i despeses elegibles han de ser posteriors a la data de presentació de la sol·licitud del projecte.
 • Inversions no finançables: en cap cas es consideraran finançables les següents inversions:
 • Les contingudes en un projecte d’inversió ja finalitzat amb anterioritat a la seva presentació.
 • Terrenys i construccions.
 • Amortització d’equips.
 • Ampliació de la capacitat productiva sense que aporti diferències tecnològiques rellevants amb el sistema habitual existent en el sector nacional en què es mou l’empresa.
 • Inversió en equips que no formen part d’un projecte d’innovació tecnològica.
 • L’impost sobre el valor afegit (IVA).

DATA SOL·LICITUD:

Es pot presentar tot l’any.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Avançament de l’ajut concedit: els beneficiaris podran optar a una bestreta bàsic del 25% de l’ajut concedit (fins a 300.000 euros) sense garanties addicionals, o fins a un 50% o 75% mitjançant la presentació d’avals d’entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI, per l’excés de bestreta sobre el bàsic.

Per als projectes amb més d’un 60% del pressupost elegible destinat a l’adquisició d’actius fixos, la bestreta bàsic s’eleva al 50% de l’aportació CDTI aprovada (sense condicions addicionals). S’haurà d’aportar una oferta vinculant o una factura proforma per acreditar aquesta adquisició.

Avaluació financera: Amb caràcter general, el CDTI no exigeix ​​garanties addicionals per a la concessió del finançament. No obstant això, com a resultat de l’avaluació economicofinancera es poden sol·licitar condicions financeres en forma de fiançament en forma de garanties personals i / o avals bancaris o de societats de Garantia Recíproca, a les quals es condicionarà la concessió del préstec CDTI.

L’aplicació d’aquestes condicions financeres està subjecta als sistemes d’anàlisi i risc de CDTI, que inclouen bàsicament:

 • 1. Una anàlisi econòmica-financer i de risc de l’empresa en base als comptes anuals oficials registrades dels tres últims exercicis tancats i complementàriament d’informació financera de l’exercici en curs.
 • 2. Una anàlisi de l’adequació del pressupost del projecte a la situació economicofinancera analitzada.